Tag Archives for " naknada za nematerijalnu štetu "

Momenat nastanka novčane obaveze kod reparacije nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Momenat nastanka novčane obaveze kod reparacije nematerijalne štete

Novčana obaveza kod naknade za nematerijalnu štetu nastaje tek u momentu kada sud tu obavezu odredi ili kada se oštećeni i odgovorno lice sporazumeju o visini naknade. Od tada nastaje i obaveza plaćanja zatezne kamate.