Tag Archives for " napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti "

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Iz zakonskog određenja krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti proizlazi da napad ne mora biti preduzet u nameri sprečavanja službenog lica u vršenju službene dužnosti, ali je potrebno da postoji istovremenost napada ili pretnje, koji se preduzima prema službenom licu kada ono vrši svoju službenu dužnost.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Kod krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti bitno je da je upotrebljena pretnja ozbiljna i moguća i da se istom stavlja u izgled službenom licu da će se napasti na njegov telesni integritet, pri čemu se ozbiljnost i mogućnost pretnje ocenjuje sa aspekta lica kojem je upućena, a sam način na koji je pretnja izvršena nije od značaja za postojanje iste, dakle može biti izvršena i verbalno.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Napad na lovočuvara prilikom vršenja lovočuvarske službe predstavlja krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Lekar specijalista ortopedije, zaposlen u Institutu za ortopedsku hirurgiju bolesti ima status službenog lica i pasivni je subjekat krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

Lice u ustanovi, preduzeću ili drugom subjektu, kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja, koje odlučuje o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu, smatra se službenim licem.