Tag Archives for " izjava svedoka i materijalni dokazi "

Ponavljanje krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Ponavljanje krivičnog postupka

Kada se u žalbi na prvostepeno rešenje kojim je odbačen zahtev za ponavljanje krivičnog postupka osporava pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja, a to nije bilo navedeno kao razlog u zahtevu, takvi navodi žalbe osuđenog su neosnovani.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ukoliko je vreme smrti nekog lica koje je žrtva krivičnog dela preširoko i paušalno određeno, tada je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka jer o odlučnoj činjenici nisu dati jasni i argumentovani razlozi s obzirom da je obeležje krivičnog dela ubistva između ostalog i nastupanje smrti kao posledice delatnosti upravljene na lišavanje života drugog lica, zbog čega je neophodno utvrditi vreme smrti.

Razbojništvo i institut podstrekavanja

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Razbojništvo i institut podstrekavanja

Kada okrivljeni u svojim odbranama ukažu na treće lice koje ih je „nagovorilo“ da učine krivično delo razbojništva, pa sud odbije njihov predlog za saslušanje navedenog lica u svojstvu svedoka, navedeni dokaz nije od uticaja na postojanje krivičnog dela koje se vodi protiv okrivljenih.

Zakonitost dokaza

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zakonitost dokaza

Nema povrede prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su osporene presude obrazložene i jasne, kada način na koji je utvrđeno činjenično stanje i izvršena ocjena dokaza ne odaje utisak proizvoljnosti, odnosno kada odluka nije zasnovana na nezakonitim dokazima s obzirom na to da je presuda Osnovnog suda donesena prije nego što je Ustavni sud u Odluci U-5/16 utvrdio da nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine odredbe člana 84. st. 2, 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku, te kada je presuda, osim iskaza svjedoka kojima je glavni tužilac dao imunitet, zasnovana i na iskazima drugih svjedoka i adekvatnim materijalnim dokazima.