Tag Archives for " mesna nadležnost "

Nadležnost suda u vanparničnom predmetu

PROCESNO PRAVO

Nadležnost suda u vanparničnom predmetu

U statusnim stvarima mesno je nadležan sud na čijem području ima prebivalište lice u čijem interesu se postupak vodi, a ako nema prebivalište, sud na čijem području to lice ima boravište, ako zakonom nije drugačije određeno.

Prenošenje mesne nadležnosti u sudskoj praksi

UDK: 343.11

PRENOŠENJE MESNE NADLEŽNOSTI U SUDSKOJ PRAKSI
Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku.

Rezime: Zakonik o krivičnom postupku (“Sl. glasnik RS”, br. 72/11… 55/14) na jasan i precizan način reguliše materiju mesne nadležnosti suda. Međutim, zakonodavac je predvideo i prenošenje mesne nadležnosti na drugi sud, ako postoje određeni razlozi. Postoje dve situacije u kojima je moguća delegacija mesne nadležnosti suda: iz razloga sprečenosti nadležnog suda za postupanje i iz razloga celishodnosti vođenja postupka pred drugim sudom.
Sudska praksa u ovoj interesantnoj oblasti krivično-procesnog prava je bogata, pa se odabrane karakteristične sudske odluke razvrstavaju po oblastima i to sprečenost nadležnog suda za postupanje i prenošenje mesne nadležnosti – razlog celishodnosti.

Ključne reči: Zakonik o krivičnom postupku, mesna nadležnost, sudska praksa.

Mesna nadležnost za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti

Za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti isključivo je nadležan sud na čijem se području nalazi nepokretnost.

Predlog za prenošenje mesne nadležnosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Predlog za prenošenje mesne nadležnosti

Okolnosti iz predloga sudije pojedinca, koje se tiču prisustva tog sudije na sednici kolegijuma na kojoj je bilo reči o optužnom predlogu oštećenog kao tužioca koji je podnet protiv v. f. predsednika osnovnog suda ne predstavljaju pravne ili stvarne razloge za njihovo postupanje i delegiranje nadležnosti.