Tag Archives for " mesna nadležnost "

Mesna nadležnost za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti

Za suđenje u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na nepokretnosti isključivo je nadležan sud na čijem se području nalazi nepokretnost.

Predlog za prenošenje mesne nadležnosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Predlog za prenošenje mesne nadležnosti

Okolnosti iz predloga sudije pojedinca, koje se tiču prisustva tog sudije na sednici kolegijuma na kojoj je bilo reči o optužnom predlogu oštećenog kao tužioca koji je podnet protiv v. f. predsednika osnovnog suda ne predstavljaju pravne ili stvarne razloge za njihovo postupanje i delegiranje nadležnosti.

Mesna nadležnost suda za sporove o vanugovornoj odgovornosti za štetu

PROCESNO PRAVO

Mesna nadležnost suda za sporove o vanugovornoj odgovornosti za štetu

U sporovima zbog vanugovorne odgovornosti za štetu, pored suda opšte mesne nadležnosti, nadležan je i sud na čijem je području izvršena štetna radnja, odnosno, sud na čijem je području nastupila štetna posledica.