Tag Archives for " ovlašćenje branioca postavljenog po službenoj dužnosti "

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

USTAVNO PRAVO

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora, koje prethodi donošenju odluke o određivanju pritvora, može se obaviti i u odsustvu javnog tužioca i branioca, ali je sud dužan da navedena lica obavesti o vremenu i mestu saslušanja.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ako se okrivljeni na glavnom pretresu izjasnio da mu je potreban branilac, prvostepeni sud je bio dužan da mu realizaciju tog prava omogući, a u protivnom učinio je bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Nepostojanje ovlašćenja branioca postavljenog po službenoj dužnosti za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nepostojanje ovlašćenja branioca postavljenog po službenoj dužnosti za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

Branilac koji je okrivljenom postavljen po službenoj dužnosti zbog težine krivičnog dela, nije ovlašćen da podnese zahtev za zaštitu zakonitosti, jer njegova ovlašćenja i dužnosti prestaju pravnosnažnim okončanjem krivičnog postupka.