Tag Archives for " određivanje pritvora "

Određivanje pritvora prema okrivljenom zato što je nedostupan državnim organima

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora prema okrivljenom zato što je nedostupan državnim organima

Kod činjenica da je okrivljenom bilo poznato da se protiv njega vodi postupak, da je bio uredno pozvan na glavni pretres na koji nije pristupio niti je opravdao izostanak, da policija istog nije dovela na glavni pretres, da ni njegov advokat sa njim nije uspeo da stupi u kontakt, da je policija naknadno dostavila izveštaj da se okrivljeni nalazi na teritoriji Grada Beograda na nepoznatoj adresi, da se radi o licu koje je sklono bekstvu i skitničenju te je nedostupno državnim organima, sve su to osobite okolnosti da se prema okrivljenom odredi pritvor.

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

USTAVNO PRAVO

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora, koje prethodi donošenju odluke o određivanju pritvora, može se obaviti i u odsustvu javnog tužioca i branioca, ali je sud dužan da navedena lica obavesti o vremenu i mestu saslušanja.

Pritvor

Pritvor

Nema kršenja prava na slobodu i sigurnost ličnosti iz člana II/3d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i stav 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su odluku o određivanju pritvora donijeli zakonom ustanovljeni nadležni sudovi na način i u postupku propisanom zakonom, pri čemu su redovni sudovi na jasan i argumentovan način obrazložili postojanje osnovane sumnje da je apelant počinio krivično djelo za koje je optužen kao i postojanje posebnog pritvorskog razloga propisanog u članu 146. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, te kada je apelantu povodom prijedloga za određivanje pritvora bilo omogućeno da se o njemu izjasni i da o njegovoj zakonitosti, povodom apelantove žalbe, odluči sud više instance.

Razlozi za određivanje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Razlozi za određivanje pritvora

Ukoliko sud navede u izreci rešenja da pritvor prema okrivljenom određuje zbog toga što osobite okolnosti ukazuju da će okrivljeni ponoviti krivično delo, onda je u obavezi da u obrazloženju rešenja utvrdi i navede koje su to osobite okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Određivanje pritvora i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora i bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka kada se iz pobijanog rešenja o određivanju pritvora ne može jasno zaključiti iz kog razloga je prema okrivljenom određen pritvor.

Određivanje pritvora i pogrešno utvrđivanje odlučnih činjenica

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora i pogrešno utvrđivanje odlučnih činjenica

U situaciji kada je majka okrivljenog primila dva puta pozive za glavni pretres, to znači da je okrivljeni uredno pozvan i da svoj izostanak nije opravdao a ne samo situacije kada je on lično primio pozive i nije došao na glavni pretres.

Određivanje pritvora zbog izbegavanja dolaska okrivljenog na glavni pretres

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora zbog izbegavanja dolaska okrivljenog na glavni pretres

Nema mesta određivanju pritvora okrivljenom shodno članu 211. stav 1. tačka 1. ZKP, zbog izbegavanja dolaska na pretrese, kada je na prijavljenoj adresi jednom dobio poziv, a drugi put poziv mu se nije mogao uručiti, a iz izveštaja Policijske uprave proizlazi da je fiktivna adresa okrivljenog u drugom gradu.

Osnovna pravila o određivanju pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Osnovna pravila o određivanju pritvora

Kada je prvostepeni sud u toku preispitivanja trajanja pritvora našao da se u konkretnom slučaju prisustvo okrivljenog u ovom krivičnom postupku može omogućiti jedino merom pritvora a ne nekom drugom blažom merom neosnovani su žalbeni navodi branioca okrivljenog da sud nije pristupio ispitivanju razloga za određivanje blaže mere.