Tag Archives for " troškovi angažovanja branioca u predistražnom postupku "

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

Kada okrivljeni nije u toku istrage odbio postavljenog branioca po službenoj dužnosti a u toku glavnog pretresa je promenio adresu prijavljenog prebivališta, pa mu je sud morao postaviti branioca po službenoj dužnosti, postoji krivica na strani okrivljenog i njegova obaveza da plati troškove krivičnog postupka.

Oslobađanje stranke od plaćanja troškova postupka

PROCESNO PRAVO

Oslobađanje stranke od plaćanja troškova postupka

Suština procesnog instituta oslobađanja od troškova postupka je u utvrđivanju opšteg imovnog stanja stranke, a ne u utvrđivanju pojedinačnih prihoda.

Troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku

U slučaju izabranog branioca troškovi koje je okrivljeni imao angažovanjem branioca u predistražnom postupku, moraju se smatrati troškovima krivičnog postupka o kojima se odlučuje u skladu sa odredbom čl. 263-265. ZKP i ne mogu padati na teret organa unutrašnjih poslova.