Tag Archives for " sporazum o priznanju krivičnog dela "

Presuda o prihvatanju sporazuma o priznanju krivičnog dela sa mlađim punoletnim licem

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Presuda o prihvatanju sporazuma o priznanju krivičnog dela sa mlađim punoletnim licem

Kada je zaključen sporazum o priznanju krivičnog dela između okrivljenog kao mlađeg punoletnog lica i zamenika OJT, ima mesta izricanju vaspitne mere pojačan nadzor organa starateljstva i takav sporazum se prihvata presudom a ne rešenjem.

Odbijanje sporazuma o priznanju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje sporazuma o priznanju krivičnog dela

Ako je zaključen sporazum o priznanju krivičnog dela između okrivljenog i javnog tužioca uz pristanak da se okrivljenom izrekne uslovna osuda, a koja se može izreći za predmetno krivično delo, nadležni sud nema ovlašćenje da odbije zaključeni sporazum jer navodno nalazi da nema mesta izricanju uslovne osude.

Sporazum o priznanju krivičnog dela i troškovi branioca po službenoj dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Sporazum o priznanju krivičnog dela i troškovi branioca po službenoj dužnosti

Kada je prvostepeni sud svojom presudom prihvatio sporazum o priznanju krivičnog dela, zaključen između zamenika OJT i okrivljenog kojim je odlučeno da okrivljeni plati na ime troškova krivičnog postupka iznos od 31.500,00 dinara, tada prvostepeni sud nema zakonskih ovlašćenja da donese rešenje kojim će se braniocu po službenoj dužnosti isplatiti na teret osnovnog suda prethodno pomenuti novčani iznos na ime troškova postupka.

Sporazum o priznanju krivičnog dela i pravo na žalbu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Sporazum o priznanju krivičnog dela i pravo na žalbu

Prvostepeni sud je pogrešno primenio Krivični zakon kada je u pravnoj pouci presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela navedeno da su se stranke odrekle prava na žalbu, pa je presuda postala pravnosnažna i izvršna danom objavljivanja.

Žalba protiv presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Žalba protiv presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

Protiv presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela može se izjaviti žalba zbog postojanja razloga iz člana 338. stav 1. ZKP, i ako se presuda ne odnosi na predmet sporazuma.

Žalba protiv presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Žalba protiv presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela

Protiv presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela može se izjaviti žalba zbog postojanja razloga iz člana 338. stav 1. ZKP, i ako se presuda ne odnosi na predmet sporazuma.

Sporazum o priznanju krivičnog dela i dozvoljenost žalbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Sporazum o priznanju krivičnog dela i dozvoljenost žalbe

Ukoliko ne postoji izričito zakonom propisan razlog za izjavljivanje žalbe protiv presude kojom je prihvaćen sporazum o priznanju krivičnog dela, izjavljena žalba će se odbaciti kao nedozvoljena.

Zakon kao faktor efikasnosti krivičnog postupka

UDK: 340.134:343.13(497.11)

ZAKON KAO FAKTOR EFIKASNOSTI KRIVIČNOG POSTUPKA
Prof. dr Stanko Bejatović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Rezime: Zakonska norma kao faktor efikasnosti krivičnog postupka u radu je analizirana sa dva aspekta. Prvo, tu su opšte napomene o efikasnosti krivičnog postupka i faktorima efikasnosti kao međunarodnom pravnom standardu i kao ključnom cilju reforme krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije. Drugo je stručno-kritička analiza pojedinih rešenja novog ZKP RS koja po stavu autora imaju poseban značaj kada je reč o zakonskoj normi kao faktoru efikasnosti krivičnog postupka. Slučaj npr. sa ulogom suda u postupku dokazivanja izvršenja krivičnog dela, konceptom istrage, pojednostavljenim formama postupanja u krivičnim stvarima – pre svega sporazumom o priznanju krivičnog dela, arhitektonikom toka glavnog pretresa – posebno njegovog pripremnog ročišta, skraćenog krivičnog postupka i sistema pravnih lekova.
Uz izneseno, u radu se daju i određeni predlozi de lege ferenda koji, po stavu autora, treba da doprinesu povećanju efikasnosti krivičnog postupka kroz faktor adekvatne zakonske norme, a time i ostvarenju ključnog cilja skoro petnaest godina dugog procesa reforme krivičnog procesnog zakonodavstva Srbije.

Ključne reči: krivično-procesno zakonodavstvo, reforma, krivični postupak, efikasnost, krivični sud, javni tužilac, krivično-procesni subjekti, sporazum o priznanju krivičnog dela, oportunitet krivičnog gonjenja, pojednostavljene forme postupanja.