Tag Archives for " pravo na pravnu sigurnost "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ako se okrivljeni na glavnom pretresu izjasnio da mu je potreban branilac, prvostepeni sud je bio dužan da mu realizaciju tog prava omogući, a u protivnom učinio je bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

USTAVNO PRAVO

Isplata otpremnine u slučaju prestanka vojne službe profesionalnih vojnika

Pravo na isplatu otpremnine zbog prestanka vojne službe profesionalnog vojnika pripada u slučaju prestanka službe zbog isteka ugovorenog roka, kada je utvrđena nesposobnost za dužnost za koju je profesionalni vojnik primljen na određeno vreme i u slučaju ukidanja formacijskog mesta.

Povreda prava na pravnu sigurnost i prava na jednaku zaštitu prava

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravnu sigurnost i prava na jednaku zaštitu prava

Da bi se moglo ceniti da li postoji povreda prava na pravnu sigurnost, kao elementa prava na pravično suđenje, i prava na jednaku zaštitu prava, zajemčenih čl. 32. stav 1. i 36. stav 1. Ustava RS, potrebno je da su sudovi poslednje instance u istoj ili bitno sličnoj činjeničnoj i pravnoj situaciji, različito postupali.

Pravo na pravnu sigurnost, kao element prava na pravično suđenje

USTAVNO PRAVO

Pravo na pravnu sigurnost, kao element prava na pravično suđenje

Pravo je sudova da u ponovnim postupcima donose drugačije odluke, ali su sudovi dužni da navedu i obrazlože okolnosti koje su ih opredelile da povodom istih pitanja zauzmu drugačija pravna stanovišta, posebno ukoliko se radi o sudovima poslednje instance.