Tag Archives for " povreda prava na odbranu "

Rekonstrukcija i povreda prava na odbranu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Rekonstrukcija i povreda prava na odbranu

Nije povređeno pravo na odbranu dva maloletna lica – prema kojima se vodi krivični postupak, kada je prvostepeni sud odbio predlog odbrane da se u dopuni dokaznog postupka obavi rekonstrukcija događaja pošto se ne bi utvrđivale činjenice kojima bi se opovrgao iskaz svedoka u delu koji se odnosi na njihov fizički napad na oštećenog.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i povreda prava na odbranu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka i povreda prava na odbranu

U situaciji kada usled smrti ranije postavljenog veštaka prvostepeni sud nije odredio drugog veštaka koji bi se nakon upoznavanja sa nalazom i mišljenjem izjasnio na glavnom pretresu po primedbama branioca optuženog i na taj način otklonio nedostatke iz prethodno datog nalaza i mišljenja, došlo je do povrede prava na odbranu optuženog.