Tag Archives for " pritvor "

Razlozi za određivanje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Razlozi za određivanje pritvora

Kad okrivljeni nije opravdao izostanke sa četiri glavna pretresa, pri čemu je dva puta bio prinudno doveden na glavni pretres, jasno je da on ni na jedan glavni pretres nije pristupio samovoljno, pa kod takve situacije jasno je da on očigledno izbegava da dođe na glavne pretrese, te su se stekli uslovi da se prema njemu odredi pritvor.

Trajanje pritvora u praksi

UDK: 343.126.1(497.11)

TRAJANJE PRITVORA U PRAKSI
Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

Rezime: S obzirom da pritvor predstavlja meru za obezbeđenje prisustva okrivljenog kojom se znatno zadire u njegovu slobodu, trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće neophodno vreme. O ograničenom trajanju pritvora ukazuje se u mnogim međunarodnim aktima, kao i u Ustavu Republike Srbije i Zakoniku o krivičnom postupku, a na tome se insistira i u odlukama Evropskog suda za ljudska prava i odlukama najviših domaćih sudova. Međutim, u našoj sudskoj praksi je vidljivo da pritvor često traje predugo, što, između ostalog, doprinosi preopterećenosti ustanova u kojima se izdržava pritvor i kazna, a ako se pokaže da je pritvor bio neosnovan, to dovodi do toga da država plaća znatne novčane iznose licima koja su neosnovano bila u pritvoru. Čini se da kod javnih tužilaca i sudija prvostepenih sudova još uvek ne postoji potreban nivo svesti o pritvoru kao poslednjem sredstvu i njegovoj restriktivnoj primeni.

Ključne reči: pritvor, ograničeno trajanje, sudska praksa.

Obavezna sadržina rešenja o određivanju pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Obavezna sadržina rešenja o određivanju pritvora

Zakonski osnov za pritvor spada u obaveznu sadržinu rešenja o određivanju pritvora ali i u pogledu rešenja o produženju pritvora, pa ukoliko isti nije naveden u izreci pobijanog rešenja učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka zbog koje se navedeno rešenje mora ukinuti.

Pritvor

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pritvor

Ne postoji povreda prava na slobodu i sigurnost osobe iz člana II/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1c i stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u situaciji kada odluka o određivanju pritvora sadrži iscrpne i jasne razloge kako u pogledu postojanja opšteg uslova za određivanje pritvora iz člana 132. stav 1. Zakona o krivičnom postupku BiH tako i u pogledu postojanja posebnih uslova propisanih u tački b) iste odredbe, jer se u toku postupka pokazalo da se prethodno izrečenim mjerama zabrane upravo zbog apelantovog ponašanja nije moglo osigurati uspješno vođenje krivičnog postupka protiv apelanta.

Položaj pritvorenih i zatvorenih lica u Bosni i Hercegovini

UDK: 343.125/.126(497.6)
342.721:343.121(497.6)
341.231.14:343.121(497.6)

POLOŽAJ PRITVORENIH I ZATVORENIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dr Marina M. Simović, sekretar Ombudsmena za djecu Republike Srpske i docent na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta „Apeiron” u Banjoj Luci.
Dr Mustafa Bisić, pomoćnik ministra pravde BiH.
Mr Amar M. Bisić, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Sarajevo.
Faruk F. Zupčević, dipl. pravnik.

Rezime: U članku se ukazuje na najvažnije zakonske i podzakonske norme iz kojih se može sagledati položaj pritvorenog ili zatvorenog lica iz oblasti izvršenja krivičnih sankcija u Bosni i Hercegovini. Ove odredbe su izrađene u skladu sa odgovarajućim međunarodnim dokumentima, sporazumima, protokolima, preporukama i izvještajima međunarodnih tijela koja se bave pitanjima poštovanja i razvoja ljudskih prava, sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH. Pri tome se posebno ima u vidu da je prema Aneksu 4. Ustava BiH određeno da će se prava i slobode predviđene Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima direktno primjenjivati u Bosni i Hercegovini i da ovi akti imaju prioritet nad svim drugim zakonima, kao i da je Bosna i Hercegovina obavezna da obezbijedi najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ključne riječi: pritvor, Sud BiH, zatvorenik, kazne zatvora, zavod.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.