Tag Archives for " pritvor "

Određivanje pritvora prema okrivljenom zato što je nedostupan državnim organima

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Određivanje pritvora prema okrivljenom zato što je nedostupan državnim organima

Kod činjenica da je okrivljenom bilo poznato da se protiv njega vodi postupak, da je bio uredno pozvan na glavni pretres na koji nije pristupio niti je opravdao izostanak, da policija istog nije dovela na glavni pretres, da ni njegov advokat sa njim nije uspeo da stupi u kontakt, da je policija naknadno dostavila izveštaj da se okrivljeni nalazi na teritoriji Grada Beograda na nepoznatoj adresi, da se radi o licu koje je sklono bekstvu i skitničenju te je nedostupno državnim organima, sve su to osobite okolnosti da se prema okrivljenom odredi pritvor.

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

USTAVNO PRAVO

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora, koje prethodi donošenju odluke o određivanju pritvora, može se obaviti i u odsustvu javnog tužioca i branioca, ali je sud dužan da navedena lica obavesti o vremenu i mestu saslušanja.

Produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora

Kada se vodi krivični postupak protiv okrivljenog zbog više krivičnih dela protiv imovine a do tada je 15 puta osuđivan zbog istih krivičnih dela, osnovano je produženje pritvora jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivična dela.

Ukidanje pritvora posle završetka glavnog pretresa

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ukidanje pritvora posle završetka glavnog pretresa

Ukoliko po završetku glavnog pretresa prvostepeni sud smatra da su prestali razlozi zbog kojih je pritvor prema okrivljenom bio određen, mora detaljno da obrazloži odluku u pogledu prestanka razloga za određivanje odnosno produženje pritvora prema okrivljenom.

Razlozi za produženje pritvora

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Razlozi za produženje pritvora

Prilikom procene razloga za produženje pritvora potrebno je analizirati sve činjenice, a posebno je potrebno da sud uzme u obzir nalaz i mišljenje psihijatrijskog veštačenja.

Pritvor

Pritvor

Nema kršenja prava na slobodu i sigurnost ličnosti iz člana II/3d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i stav 4. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su odluku o određivanju pritvora donijeli zakonom ustanovljeni nadležni sudovi na način i u postupku propisanom zakonom, pri čemu su redovni sudovi na jasan i argumentovan način obrazložili postojanje osnovane sumnje da je apelant počinio krivično djelo za koje je optužen kao i postojanje posebnog pritvorskog razloga propisanog u članu 146. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, te kada je apelantu povodom prijedloga za određivanje pritvora bilo omogućeno da se o njemu izjasni i da o njegovoj zakonitosti, povodom apelantove žalbe, odluči sud više instance.