Tag Archives for " sporazum o priznanju krivice "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Priznanja okrivljenih koji su sastavni deo sporazuma o priznanju krivičnog dela između njih i tužioca, nemaju ni formu ni karakter iskaza u smislu odredbi ZKP o ispitivanju okrivljenog u istrazi i na glavnom pretresu, pa kada prvostepeni sud nije izdvojio te zapisnike, radi se o nezakonitom dokazu zbog čega se navedeni zapisnici moraju izdvojiti na pretresu pred drugostepenim sudom.

Sporazum o priznanju krivice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Sporazum o priznanju krivice

Pravna priroda sporazuma o priznanju krivice i činjenica da sam okrivljeni slobodnom voljom prihvata uslove ponuđene od strane tužioca u pogledu krivičnog dela i kazni, obavezuje sud da krivicu okrivljenog potkrepi i utvrdi drugim dokazima osim presuda donetih nakon usvojenog sporazuma o priznanju krivice.