Tag Archives for " sporazum o priznanju krivice "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Priznanja okrivljenih koji su sastavni deo sporazuma o priznanju krivičnog dela između njih i tužioca, nemaju ni formu ni karakter iskaza u smislu odredbi ZKP o ispitivanju okrivljenog u istrazi i na glavnom pretresu, pa kada prvostepeni sud nije izdvojio te zapisnike, radi se o nezakonitom dokazu zbog čega se navedeni zapisnici moraju izdvojiti na pretresu pred drugostepenim sudom.

Obavezna odbrana

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Obavezna odbrana

Okrivljenom nije povređeno pravo na odbranu zbog toga što mu sud nije postavio branioca po službenoj dužnosti u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog osnovnog oblika krivičnog dela prevara.

Sporazum o priznanju krivice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Sporazum o priznanju krivice

Pravna priroda sporazuma o priznanju krivice i činjenica da sam okrivljeni slobodnom voljom prihvata uslove ponuđene od strane tužioca u pogledu krivičnog dela i kazni, obavezuje sud da krivicu okrivljenog potkrepi i utvrdi drugim dokazima osim presuda donetih nakon usvojenog sporazuma o priznanju krivice.