Tag Archives for " povreda prava na pravnu sigurnost u kaznenom pravu "

Ustavna žalba – povreda prava na pravnu sigurnost u kaznenom pravu

USTAVNO PRAVO

Ustavna žalba – povreda prava na pravnu sigurnost u kaznenom pravu

Osuda jednog lica u postupku za “neko drugo kažnjivo delo” može predstavljati procesnu smetnju da se protiv njega vodi krivični postupak povodom istog životnog događaja, i to pod istim uslovima pod kojima vođenje krivičnog sudskog postupka i osuda za krivično delo aktivira zabranu za vođenje drugog kaznenog postupka protiv njega povodom istog životnog događaja.

Rok za podnošenje tužbe zbog smetanja državine

USTAVNO PRAVO

Rok za podnošenje tužbe zbog smetanja državine

Stanovište sudova, da rok za podnošenje tužbe zbog smetanja državine predstavlja materijalnopravni rok čijim istekom podnosilac gubi pravo da istu podnese, te da se, samim tim, na računanje tog roka ne mogu primeniti pravila o računanju rokova iz Zakona o parničnom postupku, kao pravila procesnog prava, nije zasnovano na ustavnopravno prihvatljivom tumačenju prava.