Tag Archives for " povreda prava na pravnu sigurnost u kaznenom pravu "

Teško delo protiv opšte sigurnosti

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Teško delo protiv opšte sigurnosti

Način na koji je optuženi upravljao viljuškarom i započeo radnju skretanja ulevo, time što je prilikom skretanja viljuškara ulevo sa transportnog puta za viljuškare ka rampi za odlaganje master bala, udario u potkolenicu noge sada pok. oštećenog predstavlja osnovni uzrok nastanka ove nezgode pri čemu je optuženi imao tehničke mogućnosti da uoči pešaka, zbog čega je bio dužan da se uveri da ovaj manevar može da učini bezbedno, pa je takvim propustom optuženi učinio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti.

Obavezna odbrana

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Obavezna odbrana

Okrivljenom nije povređeno pravo na odbranu zbog toga što mu sud nije postavio branioca po službenoj dužnosti u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega zbog osnovnog oblika krivičnog dela prevara.

Ustavna žalba – povreda prava na pravnu sigurnost u kaznenom pravu

USTAVNO PRAVO

Ustavna žalba – povreda prava na pravnu sigurnost u kaznenom pravu

Osuda jednog lica u postupku za „neko drugo kažnjivo delo“ može predstavljati procesnu smetnju da se protiv njega vodi krivični postupak povodom istog životnog događaja, i to pod istim uslovima pod kojima vođenje krivičnog sudskog postupka i osuda za krivično delo aktivira zabranu za vođenje drugog kaznenog postupka protiv njega povodom istog životnog događaja.

Rok za podnošenje tužbe zbog smetanja državine

USTAVNO PRAVO

Rok za podnošenje tužbe zbog smetanja državine

Stanovište sudova, da rok za podnošenje tužbe zbog smetanja državine predstavlja materijalnopravni rok čijim istekom podnosilac gubi pravo da istu podnese, te da se, samim tim, na računanje tog roka ne mogu primeniti pravila o računanju rokova iz Zakona o parničnom postupku, kao pravila procesnog prava, nije zasnovano na ustavnopravno prihvatljivom tumačenju prava.