Tag Archives for " stručni savetnik odbrane i ovlašćenja "

Ovlašćenja stručnog savetnika u krivičnom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ovlašćenja stručnog savetnika u krivičnom postupku

Time što stručnom savetniku odbrane nije data mogućnost da na glavnom pretresu postavlja pitanja veštaku i da bude ispitan o predmetu veštačenja učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka.