Tag Archives for " povreda prava na suđenje u razumnom roku "

Naknada materijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Naknada materijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Zahtev za naknadu materijalne štete u visini celokupnog iznosa parničnih troškova, nespojiv je za svrhom naknade štete koja se priznaje oštećenom u slučaju utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Pravo oštećenog kao tužioca, privatnog tužioca i oštećenog da mogu isticati povredu prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

USTAVNO PRAVO

Pravo oštećenog kao tužioca, privatnog tužioca i oštećenog da mogu isticati povredu prava
na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku

Oštećeni kao tužilac, privatni tužilac i oštećeni mogu isticati povredu prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku u onom njegovom delu koji se odnosi na odlučivanje o “građanskom zahtevu”, odnosno od trenutka kada su u tom postupku istakli imovinskopravni zahtev.

Pravo pravnih lica koja su pod kontrolom države da traže novčanu naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo pravnih lica koja su pod kontrolom države da traže novčanu naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

Pravna lica koja su pod kontrolom države (država, pokrajina, lokalna samouprava, javna preduzeća, državna preduzeća, društvena preduzeća) mogu da podnesu zahtev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku i traže ubrzanje postupka, ali ne mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku

U postupku za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sud ne dosuđuje predlagaču naknadu nematerijalne štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, već samo primerenu naknadu i to isključivo zbog utvrđene povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Ustavna žalba – povreda prava na suđenje u razumnom roku

USTAVNO PRAVO

Ustavna žalba – povreda prava na suđenje u razumnom roku

Za postojanje povrede prava na suđenje u razumnom roku nije od značaja da li je odugovlačenje sudskog postupka uzrokovano postupanjem “sudećeg“ suda, drugog suda ili drugog državnog organa koji je trebalo da dostavi dokaze vezane za predmetni postupak.