Tag Archives for " nasilničko ponašanje "

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zakonit dokaz i nepostojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka

Presuda se može zasnivati na nalazu i mišljenju Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu u kojoj je okrivljeni smešten radi lečenja, pa se ne radi o nezakonitom dokazu i prvostepeni sud nije učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Precizno opisivanje radnje izvršenja krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Precizno opisivanje radnje izvršenja krivičnog dela

Neosnovano se u žalbi javnog tužioca navodi da činjenica da je drugookrivljeni izvršio krivično delo kako mu se to dispozitivom optužnog akta stavlja na teret proizlazi iz dokaza prikupljenih tokom trajanja postupka, te da iako radnje drugookrivljenog nisu izričito opisane u dispozitivu optužnog akta podrazumevaju se.

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Ako se okrivljeni na glavnom pretresu izjasnio da mu je potreban branilac, prvostepeni sud je bio dužan da mu realizaciju tog prava omogući, a u protivnom učinio je bitnu povredu odredaba krivičnog postupka.

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

KRVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu

Nanošenje lake telesne povrede nije predviđeno kao zakonsko obeležje osnovnog oblika krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

Hodnik zgrade kao mesto izvršenja krivičnog dela nasilničko ponašanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Hodnik zgrade kao mesto izvršenja krivičnog dela nasilničko ponašanje

Činjenica da se događaj desio u hodniku zgrade, nije dovoljna da bi se ostvarili elementi krivičnog dela nasilničko ponašanje.

Motiv kod krivičnog dela nasilničko ponašanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Motiv kod krivičnog dela nasilničko ponašanje

Kod utvrđivanja postojanja krivičnog dela nasilničko ponašanje neophodno je imati u vidu kako motiv postupanja učinioca tako i sve okolnosti kritičnog događaja, pa sledstveno tome zaključiti da li u konkretnom slučaju krivičnopravnu zaštitu treba pružiti javnom redu i miru ili telesnom integritetu oštećenih, kao grupnim zaštitnim objektima.

Nasilničko ponašanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Nasilničko ponašanje

Za postojanje ugrožavanja spokojstva građana kod krivičnog dela nasilničko ponašanje bitno je da je radnjama okrivljenog bilo ugroženo više građana, a ako se radi samo o jednom određenom konkretnom licu prema kojem je vršeno nasilje onda se ne može raditi o ovom krivičnom delu.

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje

Kvalifikovani oblik krivičnog dela nasilničko ponašanje čini onaj ko osnovni oblik nasilničkog ponašanja, izvrši u grupi ili je pri izvršenju dela nekom licu nanesena laka telesna povreda ili je došlo do teškog ponižavanja građana.