Tag Archives for " sporazum o priznanju krivičnog dela i troškovi postupka "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Priznanja okrivljenih koji su sastavni deo sporazuma o priznanju krivičnog dela između njih i tužioca, nemaju ni formu ni karakter iskaza u smislu odredbi ZKP o ispitivanju okrivljenog u istrazi i na glavnom pretresu, pa kada prvostepeni sud nije izdvojio te zapisnike, radi se o nezakonitom dokazu zbog čega se navedeni zapisnici moraju izdvojiti na pretresu pred drugostepenim sudom.

Troškovi postupka kada je postupak okončan prihvatanjem sporazuma o priznanju krivičnog dela

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi postupka kada je postupak okončan prihvatanjem sporazuma o priznanju krivičnog dela

Kada je krivični postupak okončan donošenjem presude kojom je okrivljeni oglašen krivim na osnovu člana 317. stav 1. ZKP, prihvatanjem sporazuma o priznanju krivičnog dela, troškovi nastali angažovanjem branioca po službenoj dužnosti, od pokretanja postupka do njegovog završetka, padaju na teret budžetskih sredstava suda uključujući i troškove nastale pred osnovnim javnim tužilaštvom.