Tag Archives for " branilac po službenoj dužnosti "

Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti od strane branioca po službenoj dužnosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti od strane branioca po službenoj dužnosti

Branilac koji je po službenoj dužnosti branio okrivljenog do pravnosnažnog okončanja postupka koji se prema okrivljenom vodio zbog krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora od tri do dvanaest godina, ne spada u krug lica koja mogu podneti zahtev za zaštitu zakonitosti.

Ko snosi troškove krivičnog postupka branioca okrivljenog po službenoj dužnosti u pojedinim fazama krivičnog postupka?

UDK: 343.13:347.921.6
343.121.4(497.11)

KO SNOSI TROŠKOVE KRIVIČNOG POSTUPKA BRANIOCA OKRIVLJENOG PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI U POJEDINIM FAZAMA KRIVIČNOG POSTUPKA?
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu.

Rezime: U radu se prikazuje normativno uređenje koje se odnosi na troškove krivičnog postupka prema odredbama Zakonika o krivičnom postupku. Poseban akcenat je stavljen na pitanje ko snosi troškove krivičnog postupka koji se dosuđuju braniocu okrivljenog koji je postavljen po službenoj dužnosti u pojedinim fazama krivičnog postupka – u toku istrage. Posebno, što odluke koje se odnose na obračun troškova krivičnog postupka u ovakvim situacijama, u praksi ponekad izazivaju i određene nedoumice.

Ključne reči: troškovi krivičnog postupka, okrivljeni, branilac po službenoj dužnosti.