Tag Archives for " ispitivanje svedoka u istrazi bez prisustva branioca "

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Bitna povreda odredaba krivičnog postupka

Osuđujuća presuda protiv prvog okrivljenog ne može se zasnivati isključivo na iskazu drugog okrivljenog koji je u predistražnom postupku u policijskoj upravi prvo izjavio da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog a potom na glavnom pretresu izmenio svoju odbranu negirajući da je opojnu drogu kupio od prvog okrivljenog, već je rekao da je istu dobio od njega.

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

USTAVNO PRAVO

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora

Saslušanje okrivljenog o razlozima za određivanje pritvora, koje prethodi donošenju odluke o određivanju pritvora, može se obaviti i u odsustvu javnog tužioca i branioca, ali je sud dužan da navedena lica obavesti o vremenu i mestu saslušanja.

Ispitivanje svedoka u istrazi bez prisustva branioca

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Ispitivanje svedoka u istrazi bez prisustva branioca

To što je ispitivanje svedoka u istrazi obavljeno bez prisustva branioca okrivljenog, ne predstavlja razlog za izdvajanje iz spisa predmeta zapisnika o njihovom ispitivanju, jer je u pitanju nedostatak koji se može otkloniti na glavnom pretresu neposrednim ispitivanjem svedoka.