Category Archives for "04"

Zastarelost potraživanja za pretrpljene duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja za pretrpljene duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti

Rok zastarelosti za pretrpljene duševne bolove zbog umanjene životne aktivnosti počinje da teče od završetka lečenja i saznanja za posledice smanjene životne aktivnosti, a kada se radi o hroničnom oboljenju, koje iziskuje doživotno lečenje, zastarelost počinje da teče od dana kada je zdravstveno stanje oštećenog konsolidovano, tako da dalje lečenje ne može da dovede do njegovog poboljšanja, već se sprovodi radi održavanja zdravstvenog stanja obolelog na uspostavljenom nivou.

Pravo na isplatu zarade i ostalih primanja po osnovu rada

USTAVNO PRAVO

Pravo na isplatu zarade i ostalih primanja po osnovu rada

Kada je poslodavac zaposlenom, sa kojim nije zaključio ugovor o radu, isplaćivao zaradu, u obavezi je da isplati i ostala primanja koja je dužan da obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade (uvećanu zaradu po osnovu prekovremenog rada, naknadu za ishranu u toku rada, naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora, doprinose za obavezno socijalno osiguranje na isplaćenu zaradu i td), jer propust poslodavca da sa zaposlenim zaključi ugovor o radu pre njegovog stupanja na rad i isplatom osnovne zarade u svemu je upodobljen radnom odnosu.

Uklanjanje izvora opasnosti od koga preti znatnija šteta

OBLIGACIONO PRAVO

Uklanjanje izvora opasnosti od koga preti znatnija šteta

U situaciji kada je nalazom i mišljenjem veštaka elektro struke utvrđeno da je nužno da se drveni stubovi niskonaponske elektromreže uklone i zamene novim, jer postoji opasnost po bezbednost tužioca i nastanak znatnije štete osnovan je tužbeni zahtev tužioca za otklanjanje izvora opasnosti.

Pravo svojine i predaja stvari

STVARNO PRAVO

Pravo svojine i predaja stvari

Tužilac kao isključivi vlasnik stana ima pravo da zahteva iseljenje tužene sa porodicom, bez obzira što je uložila određena novčana sredstva u renoviranje jer nepokretnost drži bez pravnog osnova.

Naknada materijalne štete nastale od divljači

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada materijalne štete nastale od divljači

Tuženik koji upravlja lovištem je odgovoran za štetu koju divlje svinje sa lovišta pričine zasadu malina na parceli tužioca.

Utvrđivanje udela bračnog druga u sticanju zajedničke imovine

PORODIČNO PRAVO

Utvrđivanje udela bračnog druga u sticanju zajedničke imovine

Udeo svakog bračnog druga – supružnika u zajedničkoj imovini određuje se prema njegovom doprinosu, tj. visini prihoda supružnika, stepenu međusobne pomoći, staranju o deci, načinu vođenja poslova domaćinstva, kao i svakom drugom obliku angažovanja u pogledu upravljanja, održavanja i uvećanja zajedničke imovine.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć

UPRAVNO PRAVO

Pravo na novčanu socijalnu pomoć

Tužilja ne ispunjava uslove za priznavanje prava na novčanu socijalnu pomoć, kada od novčanog iznosa dobijenog prodajom nepokretnosti, a u vreme odlučivanja o njenom zahtevu, nije protekao rok u kojem bi od prodate vrednosti imovine mogla da obezbedi iznos novčane socijalne pomoći za period utvrđen Zakonom o socijalnoj zaštiti.

1 2 3 10