Tag Archives for " ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju "

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju

Na zahtev zakonskih nasledika primaoca izdržavanja sud može poništi ugovor o doživotnom izdržavanju, ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja, s tim što su za procenu aleatornosti ugovora o doživotnom izdržavanju bitne sve okolnosti konkretnog slučaja, a ne samo vremenski razmak između zaključenja ugovora i momenta smrti primaoca izdržavanja.

Delimična ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Delimična ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju

Odluka o ništavosti ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenog između tužene i njenih roditelja u delu koji se odnosi na nepokretnosti za koje tužioci tvrde da predstavljaju zajedničku imovinu članova porodične zajednice, a ne isključivu imovinu primalaca izdržavanja, zavisi od utvrđenja činjenica o tome da li postoji i ako je to slučaj koliki je udeo članova porodične zajednice u sticanju te imovine.

Nadležnost Ustavnog suda u postupku po ustavnoj žalbi

SUDSKA PRAKSA SRBIJE

USTAVNO PRAVO

Nadležnost Ustavnog suda u postupku po ustavnoj žalbi

U postupku po ustavnoj žalbi Ustavni sud je nadležan jedino da ispituje postojanje povreda ili uskraćivanja Ustavom zajemčenih prava i sloboda, pa stoga navodi ustavne žalbe moraju se zasnivati na ustavnopravnim razlozima kojima se, sa stanovišta Ustavom utvrđene sadržine označenog ustavnog prava ili slobode, potkrepljuju tvrdnje o njegovoj povredi ili uskraćivanju.

Ugovor o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor koji se zaključuje s obzirom na ličnost davaoca izdržavanja, što podrazumeva i dobre odnose sa primaocem izdržavanja, međusobno poverenje, uvažavanje i ne može se posmatrati kao običan dvostrani teretni ugovor, zbog čega se i motivi za zaključenje ovog ugovora moraju posmatrati drugačije nego kada se radi o drugim ugovorima imovinskog prava.