Tag Archives for " poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju "

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju

Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.

Ponavljanje pravnosnažno okončanog parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Ponavljanje pravnosnažno okončanog parničnog postupka

Kada tužilac nije uspeo sa svojim tužbenim zahtevom u parničnom postupku, radi poništaja ugovora o doživotnom izdržavanju zbog nedostatka aktivne legitimacije, ima se odbiti i njegov predlog za ponavljanje postupka.