Tag Archives for " raskid ugovora o doživotnom izdržavanju "

Ugovor o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovorom o doživotnom izdržavanju primalac izdržavanja se obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga kao naknadu za to izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju zbog neispunjenja obaveze mogu da traže i naslednici primaoca izdržavanja, jer ovaj ugovor ima imovinskopravno dejstvo na zakonske naslednike koji bi u slučaju raskida, imali pravo na nasleđivanje imovine koja je bila predmet raspolaganja ugovorom o doživotnom izdržavanju.

Poništaj ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Poništaj ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju

Okolnost da je u vreme zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju primalac izdržavanja bila dobro situirana, u potpunosti pokretna i sposobna da se sama o sebi brine, nije razlog za poništaj ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju.

Pravo na pravičnu naknadu u slučaju raskida ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Pravo na pravičnu naknadu u slučaju raskida ugovora o doživotnom izdržavanju

Pravo na pravičnu naknadu u slučaju raskida ugovora o doživotnom izdržavanju, pretpostavlja da je do raskida došlo zbog krivice jedne strane, pa u tom smislu, da bi davalac izdržavanja imao pravo na ovu vrstu naknade potrebno je da pruži dokaze da razlog za raskid ugovora leži na strani primaoca izdržavanja.

Neispunjenje obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju u pogledu sahrane i izdavanja podušja primaoca izdržavanja kao razlog za raskid ugovora

NASLEDNO PRAVO

Neispunjenje obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju u pogledu sahrane i izdavanja podušja primaoca izdržavanja kao razlog za raskid ugovora

Neispunjenje obaveze davaoca izdržavanja iz ugovora o doživotnom izdržavanju u pogledu sahrane i izdavanja podušja primaoca izdržavanja ne može se smatrati neispunjenjem ugovora u neznatnom delu i predstavlja razlog za raskid ugovora.

Ostvarenje prava na raskid ugovora o doživotnom izdržavanju koji nije osporen u ostavinskom postupku iza smrti primaoca izdržavanja

NASLEDNO PRAVO

Ostvarenje prava na raskid ugovora o doživotnom izdržavanju koji nije osporen u ostavinskom postupku iza smrti primaoca izdržavanja

Zakonski naslednici primaoca izdržavanja mogu u parnici zahtevati raskid ugovora o doživotnom izdržavanju iako ugovor nisu osporavali u ostavinskom postupku iza smrti primaoca izdržavanja.