Tag Archives for " fizička deoba i uređenje načina korišćenja "

Fizička deoba i uređenje načina korišćenja

STVARNO PRAVO

Fizička deoba i uređenje načina korišćenja

Udeli koji pripadaju na korišćenje suvlasnicima određuju se srazmerno njihovim suvlasničkim udelima na predmetnoj nepokretnosti u odnosu na koju se traži uređenje načina korišćenja. U odnosu na stranke u postupku srazmerno njihovom suvlasničkom udelu treba u postupku uređenja načina korišćenja navesti i realno opredeljene delove koji im pripadaju na korišćenje tako što će se opisati mere, granice i površine tako opredeljenih delova koji im pripadaju na korišćenje.