Tag Archives for " adaptacija "

Pravo svojine i predaja stvari

STVARNO PRAVO

Pravo svojine i predaja stvari

Tužilac kao isključivi vlasnik stana ima pravo da zahteva iseljenje tužene sa porodicom, bez obzira što je uložila određena novčana sredstva u renoviranje jer nepokretnost drži bez pravnog osnova.

Sticanje svojine dogradnjom, nadziđivanjem ili adaptacijom tuđeg ili suvlasničkog građevinskog objekta

STVARNO PRAVO

Sticanje svojine dogradnjom, nadziđivanjem ili adaptacijom tuđeg ili suvlasničkog građevinskog objekta

Dogradnjom, nadziđivanjem ili adaptacijom tuđeg ili suvlasničkog građevinskog objekta ne stiče se pravo svojine ako zakonom ili ugovorom nije drugačije određeno, a izuzetno, adaptacijom bi se moglo steći pravo susvojine nepokretnosti ukoliko je adaptacija izvršena uz saglasnost vlasnika da se njome stekne pravo susvojine, a vrednost adaptacije je jednaka ili veća od vrednosti te nepokretnosti pre adaptacije.

Sticanje prava svojine adaptacijom, rekonstrukcijom i dogradnjom tuđeg građevinskog objekta

STVARNO PRAVO

Sticanje prava svojine adaptacijom, rekonstrukcijom i dogradnjom tuđeg građevinskog objekta

Adaptacijom, rekonstrukcijom i dogradnjom tuđeg građevinskog objekta pravo svojine može se steći samo ako postoji sporazum da jedan ugovarač vrši renoviranje objekta i da mu potom isti pripadne u svojinu, te ako je sporazum realizovan u celosti, a graditelj savestan.