Tag Archives for " odgovornost vlasnika opasne stvari za nastalu štetu "

Odgovornost vlasnika opasne stvari za nastalu štetu

USTAVNO PRAVO

Odgovornost vlasnika opasne stvari za nastalu štetu

U situaciji kada je u toku parničnog postupka sud utvrdio da postoji bilo koji stepen odgovornosti vlasnika opasne stvari za nastalu štetu, tada ne može da se smatra ustavnopravno prihvatljivim zaključak tog suda da je postojao osnov za isključenje odgovornosti vlasnika takve stvari, budući da isključenje odgovornosti podrazumeva odsustvo bilo kog stepena odgovornosti.