Tag Archives for " deoba nasledstva "

Zastarelost prava na nasleđivanje

NASLEDNO PRAVO
Zastarelost prava na nasleđivanje

Pravo naslednika da zahteva zaostavštinu zastareva prema savesnom držaocu za dve godine od dana kada je naslednik saznao za svoje pravo i za držaoca stvari zaostavštine, a najdalje za 10 godina, računajući za zakonskog naslednika od smrti ostaviočeve, a za testamentalnog naslednika od proglašenja testamenta, a prema nesavesnom držaocu ovo pravo zastareva za 20 godina.

Testamentalno nasleđivanje

NASLEDNO PRAVO

Testamentalno nasleđivanje

Pravilo da zaostavština po sili zakona prelazi na ostaviočeve naslednike u trenutku njegove smrti važi ne samo za zakonske, već i za zaveštajne (testamentalne) naslednike, pri čemu je zaveštanje (testament) jači pravni osnov pozivanja na nasleđe i isključuje primenu zakona kao osnova pozivanja na nasleđe.