Tag Archives for " ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen između bračnih drugova "

Raspolaganje zajedničkom imovinom supružnika

PORODIČNO PRAVO

Raspolaganje zajedničkom imovinom supružnika

Za ocenu da li postoji saglasnost oba supružnika za raspolaganje zajedničkom imovinom od strane jednog supružnika, nije potrebna izričita saglasnost drugog supružnika, već je dovoljno da je znao za raspolaganje i da se tome nije protivio.

Imovina bračnih drugova koja može biti predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

NASLEDNO PRAVO

Imovina bračnih drugova koja može biti predmet ugovora o doživotnom izdržavanju

Nakon smrti jednog bračnog druga, drugi bračni drug ne može ugovorom o doživotnom izdržavanju raspolagati celokupnom imovinom stečenom u braku, već samo idealnim delom od 1/2 u njegovom vlasništvu, a ne i idealnim delom koji je pripadao drugom bračnom drugu.

Pobijanje pravnosnažne presude o poništenju ili razvodu braka

PORODIČNO PRAVO

Pobijanje pravnosnažne presude o poništenju ili razvodu braka

Pravnosnažna presuda u bračnom sporu ne može se pobijati vanrednim pravnim lekovima u pogledu dela u kome je doneta odluka o poništenju ili razvodu braka.

Nepostojanje prava na naknadu za izvršene usluge primaocu izdržavanja za vreme trajanja ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenom između bračnih drugova

NASLEDNO PRAVO

Nepostojanje prava na naknadu za izvršene usluge primaocu izdržavanja za vreme trajanja ugovora o doživotnom izdržavanju zaključenom između bračnih drugova

Bračni drug nema pravo na naknadu za izvršene usluge drugom bračnom drugu za vreme trajanja ugovora o doživotnom izdržavanju, koji je raskinut.

Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen između bračnih drugova

NASLEDNO PRAVO

Ugovor o doživotnom izdržavanju zaključen između bračnih drugova

U slučaju raskida ugovora o doživotnom izdržavanju, zaključenog između bračnih drugova, davalac izdržavanja nema pravo na naknadu za pružene usluge ukoliko obim tih usluga ne prevazilazi obim usluga koje su supružnici dužni da pružaju jedan drugom shodno odredbama Porodičnog zakona.