Tag Archives for " pravo deteta na naknadu nematerijalne štete "

Naknada nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta člana porodice

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta člana porodice

U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica sud može dosuditi njegovom bračnom drugu, deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.

Pravo deteta na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo deteta na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove

Pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove Zakon o obligacionim odnosima ne uslovljava uzrastom deteta, već propisuje da se ona može dosuditi za duševne bolove koje jedna osoba trpi zbog naročito teškog invaliditeta druge osobe koja mu je blizak srodnik.