Tag Archives for " troškovi postupka i spor koji se odnosi na naknadu nematerijalne štete "

Naknada nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta člana porodice

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta člana porodice

U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica sud može dosuditi njegovom bračnom drugu, deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode

Naknadu nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode sud odmerava uzimajući u obzir sve subjektivne i objektivne okolnosti od značaja za odluku, a naročito one koje utiču na prirodu, težinu i trajanje duševnih bolova izazvanih lišenjem slobode, kao što su dužina trajanja pritvora, težina krivičnog dela koja je okrivljenom bila stavljena na teret, bol, strah, te ostale patnje koje je zbog lišenja slobode pretrpeo, kao i njegovo porodično stanje.

Odlučivanje o troškovima postupka u sporu koji se odnosi na naknadu nematerijalne štete

PROCESNO PRAVO

Odlučivanje o troškovima postupka u sporu koji se odnosi na naknadu nematerijalne štete

Prilikom odlučivanja o troškovima postupka kod sporova koji se odnose na naknadu nematerijalne štete sud nije vezan visinom postavljenog tužbenog zahteva, što znači da kod ovih sporova dolazi do odstupanja u primeni opšte odredbe člana 153. stav 2. ZPP, već se smatra da čim stranka uspe makar i delimično sa tužbenim zahtevom njoj pripada u celosti iznos naknade parničnih troškova prema visini dosuđene naknade.