Tag Archives for " pravo na naknadu nematerijalne štete "

Naknada nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta člana porodice

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete u vidu pretrpljenih duševnih bolova zbog naročito teškog invaliditeta člana porodice

U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica sud može dosuditi njegovom bračnom drugu, deci i roditeljima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode

Naknadu nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode sud odmerava uzimajući u obzir sve subjektivne i objektivne okolnosti od značaja za odluku, a naročito one koje utiču na prirodu, težinu i trajanje duševnih bolova izazvanih lišenjem slobode, kao što su dužina trajanja pritvora, težina krivičnog dela koja je okrivljenom bila stavljena na teret, bol, strah, te ostale patnje koje je zbog lišenja slobode pretrpeo, kao i njegovo porodično stanje.

Pravo na naknadu nematerijalne štete lica koja su štetu pretrpela u oružanim sukobima

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu nematerijalne štete lica koja su štetu pretrpela u oružanim sukobima

Pravo na pravičnu naknadu nematerijalne štete imaju pripadnici JNA, teritorijalne odbrane i dobrovoljci uključeni u JNA ili teritorijalnu odbranu, bez obzira na sadašnje državljanstvo, ako su štetu pretrpeli u oružanim sukobima ili u drugim vojnim aktivnostima sa povećanom opasnošću preduzetim u cilju zaštite Ustava i zakona tokom 1991. godine i sve do 19. 5. 1992. godine, odnosno najkasnije do dana kada se poslednja vojna jedinica povukla u granice SRJ.