Tag Archives for " naknada štete zbog neosnovane osude "

Naknada štete zbog neosnovane osude

USTAVNO PRAVO

Naknada štete zbog neosnovane osude

Pretpostavka za ostvarivanje prava na naknadu nematerijalne štete zbog neosnovane osude je postojanje duševnog bola zbog povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, pri čemu do povrede ovih zaštićenih ličnih dobara ne dolazi samo u slučaju kada oštećenom prestane radni odnos, funkcija, odnosno dužnost koju obavlja.