Tag Archives for " reparacija nematerijalne štete "

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode

Naknadu nematerijalne štete zbog nezakonitog lišenja slobode sud odmerava uzimajući u obzir sve subjektivne i objektivne okolnosti od značaja za odluku, a naročito one koje utiču na prirodu, težinu i trajanje duševnih bolova izazvanih lišenjem slobode, kao što su dužina trajanja pritvora, težina krivičnog dela koja je okrivljenom bila stavljena na teret, bol, strah, te ostale patnje koje je zbog lišenja slobode pretrpeo, kao i njegovo porodično stanje.

Momenat nastanka novčane obaveze kod reparacije nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Momenat nastanka novčane obaveze kod reparacije nematerijalne štete

Novčana obaveza kod naknade za nematerijalnu štetu nastaje tek u momentu kada sud tu obavezu odredi ili kada se oštećeni i odgovorno lice sporazumeju o visini naknade. Od tada nastaje i obaveza plaćanja zatezne kamate.