Tag Archives for " komunalne delatnosti "

Naknada nematerijalne štete

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete

Kada je tužilja upravljajući svojim vozilom na ulici naletela na šaht od kanalizacione mreže koji je bio izdignut u odnosu na kolovoz i tom prilikom zadobila lake telesne povrede usled aktiviranja vazdušnog jastuka, ima pravo na naknadu nematerijalne štete od tuženika – JP kojem je osnovna delatnost održavanje ulica u gradu.

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

USTAVNO PRAVO

Uređivanje uslova za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije

Javno preduzeće – vršilac komunalne delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, zakonom nije ovlašćeno da svojim aktom uređuje uslove za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za obustavu isporuke toplotne energije, već je to u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Nepropisno odlaganje otpada

PRIVREDNO PRAVO

Nepropisno odlaganje otpada

Novčanom kaznom kazniće se privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, ako vrši odlaganje otpada na lokaciji koja ne ispunjava tehničke, tehnološke i druge propisane uslove, odnosno suprotno uslovima utvrđenim u dozvoli ili bez prethodnog tretmana ili ako odlaže opasan otpad, zajedno sa drugim vrstama otpada.

Zastarelost naknade potraživanja Parking servisa

UDK: 347.439
351.81:625.712.63(497.11)

ZASTARELOST NAKNADE POTRAŽIVANJA PARKING SERVISA – ZASTARELOST DUGA PO OSNOVU IZDATIH DOPLATNIH KARATA ZA PARKIRANJE VOZILA
Maja Gluščević, diplomirani pravnik, advokatski pripravnik.

Rezime: Kako su odluke Vrhovnog kasacionog suda Srbije značajne za ujednačavanje sudske prakse u Republici Srbiji, kao i radi tumačenja prava, a da se iste odnose na sve građane Srbije, tj. da su odluke ovog suda od opšteg interesa za sve učesnike u pravnom saobraćaju, može se zaključiti da je uloga ovog suda veoma značajna. Ovaj sud štiti pravni poredak od neujednačene sudske prakse i predstavlja efikasan sistem zaštite učesnika u pravnom saobraćaju. To je učinio i u ovom slučaju koji se odnosi na rok zastarelosti potraživanja Parking servisa zasnovanih na doplatnim kartama za parkiranje vozila.

Ključne reči: zastarelost potraživanja, rokovi zastarelosti, komunalne delatnosti, Parking servis, parking prostor.

Zastarelost potraživanja po osnovu neregistrovane delatnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarelost potraživanja po osnovu neregistrovane delatnosti

Kada nije sporno da je tužilac kao pravno lice pružao usluge grejanja tada na zastarelost potraživanja ne utiče okolnost da li je tužilac registrovan za pružanje takvih usluga za potrebe domaćinstva.