Tag Archives for " disciplinske mere "

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST JAVNIH IZVRŠITELJA

TEMA BROJA

IZVRŠNO PRAVO

UDK: 347.952-051(497.11)
COBISS.SR-ID 57548041

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST JAVNIH IZVRŠITELJA

* Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union.
** Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda.

Rezime: U članku je dat prikaz normi Zakona o izvršenju i obezbeđenju koje uređuju disciplinsku odgovornost javnih izvršitelja, kao i zapažanja autora članka koja se odnose na nedostatke zakonskih rešenja.
Uvodni deo govori o disciplinskoj odgovornosti uopšte koja prema opštim pravnim standardima predstavlja deo kaznenog prava. Potom je istaknut značaj postojanja instituta disciplinske odgovornosti javnih izvršitelja s obzirom da autori smatraju da ova služba treba besprekorno da obavlja svoje poslove i da odstupanje od striktnih pravila rada mora biti sankcionisano i kao mera generalne prevencije prema drugim javnim izvršiteljima.
Detaljno su obrađene vrste disciplinskih povreda koje su razvrstane u dve kategorije, kao teže i lakše. Organi koji postupaju u disciplinskom postupku protiv javnog izvršitelja su disciplinski tužilac komore i disciplinska komisija, a naznačeno je ko može biti imenovan u navedene organe, kao i ko može inicirati disciplinski postupak. Potom se u članku opisuje tok disciplinskog postupka i pravila koja se primenjuju, kao i način odmeravanja disciplinske mere uz navođenje vrsta disciplinskih mera. Na kraju je istaknuto da je protiv odluke disciplinske komisije dozvoljeno voditi upravni spor, ali i u kom roku zastareva vođenje disciplinskog postupka, kao i izvršenje izrečene disciplinske mere.

Ključne reči: disciplinska odgovornost, javni izvršitelj, disciplinske povrede, disciplinske mere, disciplinski tužilac, disciplinska komisija.

Shodna primena opštih procesnih zakona u disciplinskom postupku

UDK: 349.22:331.108.642

SHODNA PRIMENA OPŠTIH PROCESNIH ZAKONA U DISCIPLINSKOM POSTUPKU
Radojka Marinković, sudija Upravnog suda.

Rezime: Tema rada je sistematičan prikaz zakonskih osnova, pravnih instituta i sudske prakse u shodnoj primeni opštih procesnih zakona u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti lica u radnopravnom statusu u organima javne vlasti kojima je sudska zaštita obezbeđena u upravnom sporu; svrha disciplinskog postupka; pretpostavke i uslovi vođenja disciplinskog postupka; utvrđivanje disciplinske odgovornosti u disciplinskom postupku.

Ključne reči: disciplinski postupak, disciplinska odgovornost, dužnost, disciplinske mere, opšti upravni postupak, krivični postupak, shodna primena opštih procesnih zakona, opšti pravni instituti upravnog i krivičnog prava.

Disciplinska odgovornost zaposlenih po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

UDK: 331.108.6:37(497.11)

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ZAPOSLENIH PO ZAKONU O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, u penziji.

Rezime: Donet je novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji sadrži određene novele u odnosu na raniji zakon i u pogledu pravila koja se odnose na disciplinsku odgovornost i disciplinski postupak. U radu su kroz normativnu analizu ovih pravila pokazana i nova nomo rešenja.

Ključne reči: obrazovanje i vaspitanje, novi zakon, disciplinski postupak, disciplinska odgovornost, formalni izvori prava, zakon, opšti akt, teže povrede radne obaveze, zabrane, udaljenje, disciplinske mere.