Tag Archives for " disciplinske mere i postupak "

Disciplinska odgovornost policijskih službenika

UDK: 351.74.085(497.11)

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
Dr Vesna Bilbija, viši savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije.
Rad je predstavljen na 32. susretima učesnika Kopaoničke škole prirodnog prava, „Pravo i snaga umnosti“, Pra-vni život, tom II, br. 10, str. 319-333.

Rezime: Deveti deo važećeg Zakona o policiji koji je stupio na snagu početkom 2016. godine, posvećen je disciplinskoj odgovornosti. Uređena su sledeća pitanja: odgovornost za povrede službene dužnosti, prava policijskog službenika u disciplinskom postupku, shodna primena drugih propisa i bliže uređivanje disciplinske odgovornosti, lake povrede službene dužnosti, teške povrede službene dužnosti, disciplinske mere (za lake i za teške povrede službene dužnosti) i postupak (nadležnost za pokretanje i odlučivanje, načela), kriterijumi za izricanje disciplinske mere, kao i razlozi i postupak privremenog udaljenja iz službe.
Imajući u vidu važnost poslova koji su policijskim službenicima, kao posebnoj vrsti državnih službenika, povereni, pitanje disciplinske odgovornosti zaslužuje poseban osvrt.

Ključne reči: disciplinska odgovornost, lake povrede službene dužnosti, teške povrede službene dužnosti, disciplinske mere i postupak.