Tag Archives for " žalba izjavljena od neovlašćenog lica "

Žalba izjavljena od neovlašćenog lica

NASLEDNO PRAVO

Žalba izjavljena od neovlašćenog lica

Žalbu lica koje se javlja kao punomoćnik učesnika ostavine, bez priloženog punomoćja za zastupanje, koje je delimično lišeno poslovne sposobnosti, čije pravne radnje nisu odobrene od strane organa starateljstva, sud odbacuje kao nedozvoljenu, jer je izjavljena od strane neovlašćenog lica.