Tag Archives for " prestanak punomoćja zbog smrti stranke "

Prekid parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Prekid parničnog postupka

Ako se vodi parnica po tužbi banke protiv tuženih od kojih je jedan korisnik kredita a drugi je jemac – garant, smrt jednog tuženika nije razlog prekidu parničnog postupka prema oba tuženika.