Tag Archives for " zahtev za preispitivanje sudske odluke "

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje odluke Upravnog suda

Protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda nije dozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke, kada je Upravni sud ocenjivao zakonitost rešenja donetog u postupku revizije ako u upravnom postupku, koji je prethodio reviziji, nije isključena žalba, a zahtev za preispitivanje nije predviđen zakonom u predmetnoj upravnoj stvari i Upravni sud nije odlučivao u punoj jurisdikciji.

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

UPRAVNO PRAVO

Nedozvoljen zahtev za preispitivanje pravnosnažne odluke Upravnog suda

Nije dozvoljen zahtev za preispitivanje sudske odluke podnet protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda kojom je ocenjena zakonitost rešenja donetog u disciplinskom postupku u kome po prigovoru podnosioca zahteva odlučuje drugi, a ne isti organ koji je doneo prvostepenu odluku.

Podnošenje zahteva za preispitivanje odluke donete u upravnom sporu

USTAVNO PRAVO

Podnošenje zahteva za preispitivanje odluke donete u upravnom sporu

Obaveza punomoćnika iz reda advokata da prilikom podnošenja zahteva za preispitivanje sudske odluke podnese punomoćje postoji samo u situaciji kada u upravnom sporu, koji je prethodio podnošenju zahteva, stranka nije imala punomoćnika iz reda advokata ili ako iz punomoćja datog za zastupanje u upravnom sporu proizlazi da advokat nije ovlašćen da podnese zahtev za preispitivanje sudske odluke.