Tag Archives for " utvrđivanje dominantnog položaja i troškovi postupka "

Troškovi parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Troškovi parničnog postupka

Kada je tužilac uspeo u sporu protiv tuženika Nacionalne službe zapošljavanja i pravnosnažnom presudom je obavezan tuženik da plati tužiocu iznose na ime manje uplaćene novčane naknade za slučaj nezaposlenosti, a tuženik nije istovremeno uplatio i doprinose za PIO, pa u novoj parnici radi isplate doprinosa tužiocu, isti u sporu uspe, ima pravo na naknadu parničnih troškova i u toj drugoj parnici.

Troškovi ugovora o finansijskom lizingu

OBLIGACIONO PRAVO

Troškovi ugovora o finansijskom lizingu

Nijednom odredbom Zakona o finansijskom lizingu, kao ni Zakona o obligacionim odnosima nije propisano da je davalac lizinga u obavezi da dokaže strukturu pojedinačnih troškova kod ugovora o lizingu, pa činjenica da je tužilac bio upoznat sa ukupnom visinom troškova, a ne i sa strukturom tih troškova, ne čini odredbu ugovora o finansijskom lizingu, kojom su iskazani troškovi, neodredivom niti nezakonitom.

Dozvoljenost revizije

PROCESNO PRAVO

Dozvoljenost revizije

Kada je za izjavljivanje revizije merodavna vrednost predmeta spora uzima se samo vrednost glavnog duga, dok se kamate, ugovorna kazna i ostala sporedna traženja, kao i parnični troškovi ne uzimaju u obzir, ako ne čine glavni dug.

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

Kada okrivljeni nije u toku istrage odbio postavljenog branioca po službenoj dužnosti a u toku glavnog pretresa je promenio adresu prijavljenog prebivališta, pa mu je sud morao postaviti branioca po službenoj dužnosti, postoji krivica na strani okrivljenog i njegova obaveza da plati troškove krivičnog postupka.

Odlučivanje o troškovima postupka

PROCESNO PRAVO

Odlučivanje o troškovima postupka

Kada odluka nije doneta od strane suda u propisanom sastavu, niti iz njene sadržine jasno proizlazi koje lice na tuženoj strani je u obavezi da tužiocu nadoknadi parnične troškove, obaveza prvostepenog suda je da u ponovljenom postupku ponovo odluči o celokupnim parničnim troškovima, uključujući i troškove žalbenog postupka.

Utvrđivanje dominantnog položaja i troškovi postupka

UPRAVNO PRAVO

Utvrđivanje dominantnog položaja i troškovi postupka

Pravnosnažnošću rešenja kojim se utvrđuje postojanje dominantnog položaja na relevantnom tržištu, Komisija za zaštitu konkurencije zaključkom obavezuje to pravno lice na plaćanje nužnih troškova nastalih vođenjem postupka po službenoj dužnosti.