Tag Archives for " izjavljivanje žalbe "

Sadržina punomoćja u prekršajnom postupku

USTAVNO PRAVO

Sadržina punomoćja u prekršajnom postupku

Zakon o prekršajima, a ni Zakonik o krivičnom postupku, čije se odredbe shodno primenjuju na prekršajni postupak, ne propisuju sadržinu punomoćja u prekršajnom postupku, već samo obavezu branioca da podnese pisano punomoćje sudu.

Pravo oštećenog na izjavljivanje žalbe

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravo oštećenog na izjavljivanje žalbe

Protiv presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oslobođen optužbe da je izvršio krivično delo protivpravno lišenje slobode u pokušaju i krivično delo nasilničko ponašanje, punomoćnik oštećenog nema pravo na izjavljivanje žalbe.

Izjavljivanje žalbe od strane oštećenog

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Izjavljivanje žalbe od strane oštećenog

Oštećeni može izjaviti žalbu samo zbog odluke suda o troškovima krivičnog postupka i o dosuđenom imo-vinskopravnom zahtevu, a ako je javni tužilac preuzeo krivično gonjenje od oštećenog kao tužioca, oštećeni može izjaviti žalbu zbog svih osnova zbog kojih se presuda može pobijati.