Tag Archives for " skraćeni postupak "

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

Kada je oštećeni primio obaveštenje od strane suda da je zamenik OJT odustao od krivičnog gonjenja protiv okrivljenog i da ima pravo da u roku od osam dana preuzme krivično gonjenje i poučen na posledice nepostupanja, pa u ostavljenom roku ne preuzme gonjenje već podnese žalbu protiv prvostepene presude kojom je optužba odbijena, takva žalba oštećenog je nedozvoljena, jer on ne spada u krug lica koje je ovlašćeno za izjavljivanje žalbe u konkretnom slučaju.

Produženje pritvora u skraćenom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Produženje pritvora u skraćenom postupku

To što je verenica okrivljenog izjavila da će okrivljeni ubuduće živeti sa njom te da je pritvor potrebno da se restriktivno primenjuje a ne da se produžava posle obavljanja svih predistražnih radnji, bez uticaja je na odluku suda u pogledu produženja pritvora prema okrivljenom ukoliko osobite okolnosti ukazuju da bi okrivljeni mogao u kratkom vremenskom periodu da ponovi krivično delo zbog koga mu je pritvor i određen.