Tag Archives for " rok za isplatu troškova krivičnog postupka "

Odbijanje pojedinih dokaznih predloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje pojedinih dokaznih predloga

Kada dokazni predlozi okrivljenog bez obzira na sadržinu ne bi imali uticaj na drugačiju odluku suda u krivičnopravnoj stvari, pravilan je stav prvostepenog suda da se ti predlozi odbiju jer bi samo vodili odugovlačenju postupka i stvaranju bespotrebnih troškova.

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

Kada okrivljeni nije u toku istrage odbio postavljenog branioca po službenoj dužnosti a u toku glavnog pretresa je promenio adresu prijavljenog prebivališta, pa mu je sud morao postaviti branioca po službenoj dužnosti, postoji krivica na strani okrivljenog i njegova obaveza da plati troškove krivičnog postupka.

Rok za isplatu troškova krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Rok za isplatu troškova krivičnog postupka koji padaju na teret budžetskih sredstava

Troškovi krivičnog postupka, koji padaju na teret budžetskih sredstava suda, isplaćuju se u roku od 60 dana, od dana pravnosnažnosti rešenja.