Tag Archives for " punomoćnik "

Ko sve može pokrenuti spor iz radnog odnosa

UDK: 347.91:331.109(497.11)

KO SVE MOŽE POKRENUTI SPOR IZ RADNOG ODNOSA
Milan Ivošević, advokat, Beograd.

Rezime: U radnom sporu (spor po tužbi zaposlenog) pokretanje spora može inicirati sam zaposleni, njegov punomoćnik, koji tada postupa u ime i za račun zaposlenog, kao i predstavnik sindikata koga ovlasti zaposleni, kao komisionar, u svoje ime ali u interesu zaposlenog, shodno članu 195. stav 1. Zakona o radu. U sporovima iz radnog odnosa (spor po tužbi poslodavca) prava i interese zaposlenog može zastupati sam zaposleni, njegov punomoćnik, ali i predstavnik sindikata, u svojstvu komisionara, gde on postupa u svoje ime ali u interesu zaposlenog.

Ključne reči: radni spor, spor iz radnog odnosa, tužba, zaposleni, punomoćnik, punomoćje, predstavnik sindikata, komisionar.

Taksa za tužbu i odgovor na tužbu

PROCESNO PRAVO

Taksa za tužbu i odgovor na tužbu

Za tužbu i odgovor na tužbu, taksena obaveza nastaje danom zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu ukoliko postupak nije okončan posredovanjem, sudskim poravnanjem, priznanjem tužbenog zahteva ili odricanjem od tužbenog zahteva.

Pravo na primanje i naplatu dosuđenih troškova u izvršnom postupku

USTAVNO PRAVO

Pravo na primanje i naplatu dosuđenih troškova u izvršnom postupku

Parnična stranka ima mogućnost da punomoćnika advokata još u toku parnice ovlasti da od protivne strane primi i naplati dosuđene troškove i tada tom punomoćniku u postupku izvršenja nije potrebno da, uz predlog za izvršenje, prilaže posebno punomoćje.

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zaključen preko punomoćnika

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti zaključen preko punomoćnika

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zaključen preko punomoćnika, ne proizvodi pravno dejstvo, ukoliko je punomoćnik prekoračio granice ovlašćenja iz punomoćja, jer punomoćnik može preduzimati samo one pravne poslove za čije je preduzimanje ovlašćen.