Tag Archives for " nedozvoljena žalba "

Odbacivanje žalbe kao nedozvoljene

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Odbacivanje žalbe kao nedozvoljene

Nije dozvoljena posebna žalba protiv rešenja Višeg javnog tužioca u P., koji je odlučio po zahtevu branioca optuženog i odbio zahtev za izuzeće postupajućeg javnog tužioca i njegovog zamenika, kada je optužni predlog od strane nadležnog osnovnog javnog tužilaštva podnet pre nego što je doneta odluka po zahtevu za izuzeće.

Odbacivanje i odbijanje privatne tužbe i protivtužbe nakon spajanja postupka

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI POSTUPAK

Odbacivanje i odbijanje privatne tužbe i protivtužbe nakon spajanja postupka

Kada je prvostepeni sud doneo rešenje o spajanju postupka po privatnoj krivičnoj tužbi i protivtužbi, nema više zakonskih mogućnosti da samostalno odlučuje o protivtužbi tako što će ih odbaciti ili odbiti.

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

Kada je oštećeni primio obaveštenje od strane suda da je zamenik OJT odustao od krivičnog gonjenja protiv okrivljenog i da ima pravo da u roku od osam dana preuzme krivično gonjenje i poučen na posledice nepostupanja, pa u ostavljenom roku ne preuzme gonjenje već podnese žalbu protiv prvostepene presude kojom je optužba odbijena, takva žalba oštećenog je nedozvoljena, jer on ne spada u krug lica koje je ovlašćeno za izjavljivanje žalbe u konkretnom slučaju.