Tag Archives for " obaveštenje o odustanku od krivičnog gonjenja "

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

Kada je oštećeni primio obaveštenje od strane suda da je zamenik OJT odustao od krivičnog gonjenja protiv okrivljenog i da ima pravo da u roku od osam dana preuzme krivično gonjenje i poučen na posledice nepostupanja, pa u ostavljenom roku ne preuzme gonjenje već podnese žalbu protiv prvostepene presude kojom je optužba odbijena, takva žalba oštećenog je nedozvoljena, jer on ne spada u krug lica koje je ovlašćeno za izjavljivanje žalbe u konkretnom slučaju.

Dostavljanje obaveštenja o odustanku od krivičnog gonjenja

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Dostavljanje obaveštenja o odustanku od krivičnog gonjenja

Ukoliko oštećeni kao tužilac ima punomoćnika za koga postoji punomoćje u spisima predmeta, obaveštenje o odustanku nadležnog javnog tužioca od krivičnog gonjenja okrivljenog dostavlja se samo punomoćniku.