Tag Archives for " naknada troškova krivičnog postupka "

Odbijanje pojedinih dokaznih predloga

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbijanje pojedinih dokaznih predloga

Kada dokazni predlozi okrivljenog bez obzira na sadržinu ne bi imali uticaj na drugačiju odluku suda u krivičnopravnoj stvari, pravilan je stav prvostepenog suda da se ti predlozi odbiju jer bi samo vodili odugovlačenju postupka i stvaranju bespotrebnih troškova.

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

Kada okrivljeni nije u toku istrage odbio postavljenog branioca po službenoj dužnosti a u toku glavnog pretresa je promenio adresu prijavljenog prebivališta, pa mu je sud morao postaviti branioca po službenoj dužnosti, postoji krivica na strani okrivljenog i njegova obaveza da plati troškove krivičnog postupka.

Troškovi postupka u slučaju kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi postupka u slučaju kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi

Kada je okrivljenom izrečena mera bezbednosti obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi, takav učinilac ne može biti obavezan na plaćanje troškova krivičnog postupka.

Pravo naslednika okrivljenog, prema kome je krivični postupak obustavljen usled smrti, na naknadu troškova postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravo naslednika okrivljenog, prema kome je krivični postupak obustavljen usled smrti, na naknadu troškova postupka

Naslednici okrivljenog prema kome je krivični postupak obustavljen usled smrti, imaju pravo da potražuju naknadu troškova krivičnog postupka u odnosu na sva plaćanja koja je okrivljeni vršio tokom postupka.

Pravo na podnošenje zahteva za naknadu troškova krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravo na podnošenje zahteva za naknadu troškova krivičnog postupka

Pravo na podnošenje zahteva za naknadu troškova krivičnog postupka odnosi se na jedan zahtev, koji treba da obuhvati sve stvarne troškove koje branilac okrivljenog potražuje od pokretanja postupka do njegovog završetka, a ne na neodređeni broj sukcesivno podnetih zahteva.

Naknada troškova krivičnog postupka i odbacivanje optužnice zbog privremene sprečenosti za dalje vođenje krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Naknada troškova krivičnog postupka i odbacivanje optužnice zbog privremene sprečenosti za dalje vođenje krivičnog postupka

Rešenje kojim je odbačena precizirana optužnica kada su se na strani pojedinog okrivljenog pojavili razlozi koji privremeno sprečavaju dalje vođenje krivičnog postupka je procesno rešenje, a ne rešenje kojim je krivični postupak pravnosnažno okončan, pa je neosnovan zahtev za naknadu troškova podnet od strane branioca okrivljenog u tom slučaju.