Tag Archives for " obračun troškova postupka "

Obračun troškova krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
PROCESNO PRAVO

Obračun troškova krivičnog postupka

U slučaju kada je tokom krivičnog postupka od strane javnog tužioca menjana pravna kvalifikacija krivičnog dela koje je okrivljenom stavljeno na teret, troškovi krivičnog postupka obračunavaju se prema zaprećenoj kazni za ono krivično delo za koje se vodi krivični postupak u momentu kada su od strane branioca preduzete procesne radnje, a ne u odnosu na krivično delo koje je okrivljenom stavljeno na teret u trenutku kada je krivični postupak pravnosnažno okončan.

Dozvoljenost revizije

PROCESNO PRAVO

Dozvoljenost revizije

Kada je za izjavljivanje revizije merodavna vrednost predmeta spora uzima se samo vrednost glavnog duga, dok se kamate, ugovorna kazna i ostala sporedna traženja, kao i parnični troškovi ne uzimaju u obzir, ako ne čine glavni dug.

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Žalba protiv odluke o troškovima krivičnog postupka iz presude

Kada okrivljeni nije u toku istrage odbio postavljenog branioca po službenoj dužnosti a u toku glavnog pretresa je promenio adresu prijavljenog prebivališta, pa mu je sud morao postaviti branioca po službenoj dužnosti, postoji krivica na strani okrivljenog i njegova obaveza da plati troškove krivičnog postupka.