Tag Archives for " troškovi krivičnog postupka "

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Punomoćnik maloletnog oštećenog i troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Punomoćnik maloletnog oštećenog i troškovi krivičnog postupka

Kada je okrivljeni učinio krivično delo nasilničko ponašanje prema maloletnom oštećenom, koji je u toku postupka morao imati punomoćnika, osuđujućom presudom okrivljeni je dužan da plati troškove postupka punomoćniku oštećenog.

Troškovi krivičnog postupka – nagrada i nužni izdaci punomoćnika oštećenog

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi krivičnog postupka – nagrada i nužni izdaci punomoćnika oštećenog

Troškovi krivičnog postupka obuhvataju, pored ostalog, i nagradu i nužne izdatke punomoćnika oštećenog.

Odbacivanje privatne tužbe i troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Odbacivanje privatne tužbe i troškovi krivičnog postupka

Kada je doneto rešenje o odbacivanju privatne krivične tužbe jer je kod okrivljenog nastupilo oboljenje zbog kojeg nije u mogućnosti da učestvuje u postupku, nema mesta odlučivanju da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Zahtev za zaštitu zakonitosti i troškovi krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti i troškovi krivičnog postupka

Osnovan je zahtev za zaštitu zakonitosti branioca okrivljenih protiv presude drugostepenog suda koji je pravnosnažnom presudom odbio optužbu prema okrivljenima da su izvršili krivično delo za koje se goni po privatnoj tužbi a istom presudom nije odlučio o troškovima krivičnog postupka.

Troškovi krivičnog postupka i dodatni zahtev za naknadu troškova u žalbi

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Troškovi krivičnog postupka i dodatni zahtev za naknadu troškova u žalbi

Kada je u toku postupka okrivljeni, koji je pravnosnažnom presudom oslobođen optužbe da je izvršio krivično delo koje mu je stavljeno na teret, imao dva branioca te je povodom zahteva naknadno angažovanog branioca prvostepeni sud dosudio troškove krivičnog postupka okrivljenom a u podnetoj žalbi protiv rešenja kojim su ti troškovi dosuđeni ovaj branilac traži i troškove koji nisu bili obuhvaćeni prvobitnim zahtevom a odnose se na zastupanje okrivljenog od strane prvog branioca, takav zahtev se ukoliko je podnet u zakonskom roku ima tretirati kao dodatni zahtev za naknadu troškova krivičnog postupka.