Tag Archives for " odlučivanje po žalbama "

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Oštećeni i dozvoljenost žalbe protiv presude u skraćenom postupku

Kada je oštećeni primio obaveštenje od strane suda da je zamenik OJT odustao od krivičnog gonjenja protiv okrivljenog i da ima pravo da u roku od osam dana preuzme krivično gonjenje i poučen na posledice nepostupanja, pa u ostavljenom roku ne preuzme gonjenje već podnese žalbu protiv prvostepene presude kojom je optužba odbijena, takva žalba oštećenog je nedozvoljena, jer on ne spada u krug lica koje je ovlašćeno za izjavljivanje žalbe u konkretnom slučaju.

Primena odredaba samo u redovnom postupku

KRVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Primena odredaba samo u redovnom postupku

Nepravilno je prvostepeni sud u konkretnom slučaju primenio odredbu člana 468. ZKP kojim članom je propisana shodna primena odredaba o žalbi protiv prvostepene presude na postupak po žalbi protiv rešenja, ali ne i u skraćenom krivičnom postupku.